Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2015

9820 7b28 420
Reposted fromvandalize vandalize viabrzask brzask
7210 5dc6 420
Kurhaus
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viabrzask brzask
3883 a21f 420
Reposted fromiamstrong iamstrong viabrzask brzask
1347 245e 420
Reposted fromvandalize vandalize viabrzask brzask
5565 1f6c 420
Reposted fromrol rol
8502 b3e0 420
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viahey-jude hey-jude
7882 2143 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viahey-jude hey-jude

February 11 2015

8244 ef84 420
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland viabrzask brzask
Ja jestem w stanie oddać Ci, 
Trzy życia i trzy śmierci swoje.
— Pidżama
8490 e335 420
Reposted fromtwice twice viabrzask brzask
8609 58f2 420
Jonasz Kofta - "Miłość"
Reposted fromrol rol
0044 3777 420
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaExplorers Explorers
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromhaazeel haazeel viaExplorers Explorers
4918 76ad 420
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaExplorers Explorers
(...) Wciąż jeszcze wierzę w wewnętrzną dobroć ludzi
— Anne Frank – „Dziennik Anny Frank”
Reposted frommgkmghm mgkmghm viaExplorers Explorers
5078 54dc 420
Reposted frompesy pesy viabrzask brzask
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viacytaty cytaty

January 21 2015

6034 05e8 420
Reposted fromdeathismylife deathismylife viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl